Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: MMB verpakkingen BV., gevestigd te Bergen op Zoom, gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20122116 d.d. 19 juni 2006

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle orders aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door koper in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden prevaleren boven andersluidende schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van koper, behoudens indien en voor zover voormelde voorwaarden van koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 2:

2.1. Onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een order onzerzijds. Indien door ons uitvoering aan de order wordt gegeven voordat een hiervoor bedoelde schriftelijke aanvaarding heet plaatsgevonden zal de overeenkomst worden beheerst door de condities, genoemd in onze offerte.

2.3. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging is verzonden danwel de dag waarop de feitelijke uitvoering van de order is begonnen.

2.4. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd. Koper wordt geacht gebonden te zijn aan zijn order, zolang die order door ons niet is geweigerd.

2.5. In de van koper ontvangen order opgenomen bepalingen, welke ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave aanvullend of afwijkend zijn, zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover de bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

2.6. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt als leveringsdatum der verkochte goederen. Al onze kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van de afnemer zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukken begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 3: Betaling:

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de door ons verzonden facturen binnen vijftien dagen na factuurdatum plaats te vinden, zodanig dat het factuurbedrag binnen deze termijn op onze bankrekening is bijgeschreven.

3.2. Koper is in verzuim door het laten verstrijken van de betalingstermijn. 

3.3. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien koper meent wegens de uitvoering van de order nog aanspraken in welke vorm ook, jegens ons te kunnen doen gelden, is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

3.4. Wij zijn gerechtigd, indien bij ons gerede twijfel rijst omtrent de kredietwaardigheid van koper, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan danwel de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, genoegzaam zekerheid voor de betaling van de overeengekomen werkzaamheden te verlangen. Wordt zekerheid niet gesteld, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.5. Bij niet-tijdige betaling is koper -zonder nadere ingebrekestelling is vereist- een vertragingsrente aan ons verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent (2%).

Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente.

3.6. Bij niet-tijdige betaling is koper voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten -volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen- welke minimaal honderdvijfentwintig euro (€ 250,00) exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

Artikel 4: Reclames:

4.1. Indien koper tijdens het uitvoeren van de overeenkomst van oordeel is dat wij tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst dient hij zulks onverwijld schriftelijk aan ons te melden.

4.2. Indien koper na levering van de gekochte zaken van oordeel is dat wij in onze leveringsverplichting tekort zijn geschoten dient hij zulks uiterlijk binnen vijf dagen na levering van de gekochte zaken casu quo factuurdatum bij aangetekend schrijven aan ons te melden. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend. 

4.3. Uitsluitend tijdig gemelde reclames worden door ons in behandeling genomen. In overleg met koper zal de gegrondheid van de geuite klacht worden onderzocht.

4.4. Indien en voor zover wij de klacht gegrond zullen bevinden hebben wij de keuze tussen:

  • het opnieuw leveren van de overeengekomen zaken danwel 
  • het crediteren van (een deel van) het in rekening gebrachte factuurbedrag, uitsluitend tot het bedrag van de door ons ondeugdelijk bevonden door ons geleverde zaken.
  • Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds zal de koper de overeenkomst nimmer kunnen ontbinden ingeval wij tekortschieten in onze leveringsverplichting.

4.5. Lichte afwijkingen en verschillen in hoeveelheid (maximaal tien procent), in structuur en in kleur van het door ons geleverde product zullen voor koper geen aanleiding kunnen vormen voor afkeuring van het uiteindelijke product. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid:

5.1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade bij koper, veroorzaakt door onze producten, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade danwel enige andere gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

5.2. Indien en voor zover wij, ondanks het hiervoor getelde, door de bevoegde rechten toch aansprakelijk worden geacht in enig geval, zal onze aansprakelijkheid jegens koper uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis in alle gevallen zijn begrensd tot de hoogte van het desbetreffende factuurbedrag exclusief omzetbelasting.

5.3. Koper vrijwaart ons gaaf en onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden ten gevolge van uitvoering van de order waarvoor wij als gevolg van deze voorwaarden tegenover koper niet aansprakelijk zijn.

5.4. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en overige gegevens welke ons door of vanwege koper voor uitvoering van de order ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6: Geheimhouding:

Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle gegevens welke wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van koper ontvangen, zulks indien en voor zover vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding redelijkerwijs vereist.

Artikel 7: Levering:

7.1. De levertijden worden bij benadering opgegeven. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, logo’s etcetera, in ons bezit zijn.

7.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven werken als ten tijde van de aanbieding voorzien en de benodigde materialen ons tijd ter beschikking zullen zijn. Overschrijding van de levertijd geeft de koper (behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds) geen aanspraak op schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien koper ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij koper ons een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

7.3. Overmacht:

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, bij brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoermaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat de gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. Ingeval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de overeengekomen levertijd te verlengen voor de duur der overmacht. In beide gevallen zullen wij niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 7.4. Indien een order “op afroep” wordt geplaatst dient zulks uit de orderbevestiging te blijken. In dat geval dienen de goederen te worden afgenomen binnen de in de orderbevestiging genoemde termijn, welke maximaal twaalf maanden na datum orderbevestiging zal kunnen bedragen.

Indien koper na ommekomst van de overeengekomen termijn nog niet alle producten heeft afgeroepen hebben wij het recht om de nog niet afgeroepen producten tegen contante betaling op kopers kosten terstond aan koper af te leveren.

Artikel 8: Transport:

8.1. Tenzij anders overeengekomen vindt het transport van de gekochte goederen plaats voor rekening en risico van de koper. Ook indien franco levering is overeengekomen, is koper aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Koper dient zich tegen dit risico behoorlijk e verzekeren.

8.2. Wij zullen nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden zijn dan tot het bedrag dat ij in verband met het verloren gaan of het beschadigen van de goederen tijdens het transport van de vervoerder en/of onze of diens verzekeraar als schadevergoeding zullen verkrijgen.

Artikel 9: Materialen:

Clichés, stempels en matrijzen en ander gereedschap, welke voor uitvoering van de orders nodig zijn blijven te allen tijde ons eigendom, zelf indien ter zake van deze materialen voor de koper een bijdrage/betaling is voldaan. Indien en voor zover deze zaken door koper ter beschikking zijn gesteld zullen zij slechts aan koper worden teruggegeven indien en voor zover koper aan al zijn financiële verplichtingen jegens ons, inclusief de kosten van demontage en vervanging van de zaken, zal hebben voldaan.

Artikel 10: Faillissement etc.:

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden casu quo ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in deze gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:

11.1 Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang koper onze vorderingen ter zake van de met hem gesloten overeenkomst gelijksoortige eerdere overeenkomst niet heeft voldaan. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang koper alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van met ons gesloten overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

11.2. Koper is, zolang hij onze vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

Koper verbindt zich jegens ons derden die op deze producten een dergelijk recht willen vestigen te zullen wijzen op het feit, dat hij niet tot vestigen van een dergelijk recht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen stukken te zullen tekenen waarbij (bezitloos) pandrecht op de producten wordt gevestigd in welk geval koper zich aan verduistering schuldig zou maken.

11.3. Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten zijn wij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de aan koper geleverde producten terug te nemen. Koper zal ons toegang verschaffen tot de plaatsen waar de producten zijn opgeslagen en ons in de gelegenheid stellen deze producten terug te nemen.

11.4. Op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit met ons gesloten overeenkomsten heeft voldaan, zullen wij de eigendom van de geleverde producten aan hem verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. Koper zal op ons eerste verzoek meewerken aan alle feitelijke of rechtshandeling ter vestiging van een dergelijk pandrecht.

Artikel 12: Hoofdelijk:

Indien wij met twee of meer personen casu quo rechtspersonen één overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 13: Geschillen:

13.1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten in Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders dan door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechten van onze plaats van vestiging. 

MMB VERPAKKINGEN BV

MMB Verpakkingen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van plastic en kartonnen verpakkingen.

Contactgegevens

Daalderweg 23
4879 AX Etten-Leur
+31 (0) 164 21 19 12
info@mmbverpakkingen.nl

Social media